Motiverande samtal

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och stödinsatser för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under 1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.

För vem?
MI används i första hand som ett stöd i insatser där livsstilsrelaterade faktorer är i fokus. Det kan till exempel vara hur vi förhåller oss till kost, fysisk aktivitet, grundläggande socialt samspel med andra eller hur vi löser problem och fattar beslut.
 

Innehåll och genomförande

Metoden har influerats av Prochaska och DiClementes teoretiska modell som beskriver hur motivation och beteendeförändring sker över olika stadier. Enligt denna startar en förändringsprocess när en person av någon anledning börjar ifrågasätta sina tidigare val och känner motstridiga känslor (ambivalens) inför dessa. Ambivalensen ses som en nödvändig faktor för förändring och MI handlar om att undersöka och främja denna. Tillsammans kartlägger man hur tidigare handlingar påverkat det vardagliga livet och om de uppkomna situationerna stämmer överens med personens egna önskemål och värderingar. Finns det en ambivalens kan det hjälpa personen att komma vidare och genomföra en förändring.

Några viktiga principer 

Att genom aktivt och reflekterande lyssnande sträva efter att förstå och stödja dig. Att inte argumentera när du inte ser någon anledning att förändra din situation, utan i stället sträva efter att förstå varför du inte vill och försöka att hitta alternativ där du är beredd att tro på din förmåga och möjlighet till en förändring.

Sammanfattningsvis är det vår roll att hjälpa dig att med stöd av dina egna slutsatser fatta egna beslut och själv formulera dina mål. Därefter är vår roll att vara ett fortsatt stöd för att hjälpa dig att fullfölja och nå dina mål.